14 lutego 2013

Rozporządzenie w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

13 lutego 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199). Rozporządzenie wchodzi w życie 16 marca 2013 r.

Nowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488).

Wprowadzenie nowych rozwiązań wynika z potrzeby takiego dostosowania obecnego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, by stało się ono elementem systemu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, realizowanego również przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne.

Nowoczesny system powinien służyć wspieraniu przedszkoli i szkół w wykonywaniu przez nie zadań nakładanych przez państwo, a także wspomagać je w zaspokajaniu ich potrzeb oraz rozwiązywaniu problemów. Aby poprawić jakość wspomagania, konieczne jest zatem dostosowanie uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Formy realizowania przez nie dotychczasowych zadań nie ulegają zasadniczej zmianie. Wprowadzone zostaje obligatoryjne organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nowe rozporządzenie doprecyzowuje również zadania poradni dotyczące wsparcia przedszkoli i szkół we właściwej organizacji kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Może ono być realizowane jako współpraca w określaniu nie tylko niezbędnych warunków do nauki, ale także sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą wspomagać przedszkola, szkoły i placówki w opisanym zakresie, a także organizować i prowadzić sieć współpracy i samokształcenia obowiązkowo od 1 stycznia 2016 r. Do tego czasu zadania określone w nowym rozporządzeniu poradnie mogą realizować fakultatywnie.

Idź do góry