23 czerwca 2014

1. Program nauczania wychowania fizycznego. Kto dopuszcza program WF? Kto opracowuje program WF?

RSR-29Program nauczania jest opisem sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej.Program nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli.

Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.

Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

Program może obejmować treści nauczania wykraczające poza treści ustalone w podstawie programowej.

Opracowany program nauczania, powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

Nauczycielu! Opracowując program nauczania wychowania fizycznego miej na uwadze dostęp do infrastruktury sportowej, umożliwiającej jego realizację.

Uwaga: Nowe regulacje w zakresie programów nauczania określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Dz.U.2014.811)

Idź do góry