23 czerwca 2014

10. Opłaty za zajęcia wychowania fizycznego w szkołach publicznych

DKOW-49

Zdarza się, że szkoły wymagają od rodziców opłat za realizację obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego na basenie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) szkoła publiczna zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Nie ma więc podstaw prawnych do pobierania od rodziców opłat za realizację zajęć obowiązkowych określonych w ww. przepisach, w tym zajęć na basenie prowadzonych jako obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego.

Ewentualne koszty np. dojazdu na basen mogą być pokrywane przez radę rodziców, która zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o systemie oświaty może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

Uwaga ważne: Dowozu dzieci do obiektu sportowego, np. basenu, nie można traktować jako realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. W trakcie zajęć wychowania fizycznego należy realizować podstawę programową dla tego przedmiotu. Dojazdu na zajęcia nie można traktować jako realizacji podstawy programowej w tym zakresie.

Idź do góry