23 czerwca 2014

2. Co powinno znaleźć się w programie nauczania wychowania fizycznego? Podstawa programowa wychowania fizycznego

RSR-28

Podstawa programowa określa:

  • cele kształcenia – wymagania ogólne;
  • treści nauczania – wymagania szczegółowe;

dla poszczególnych etapów edukacyjnych, które powinny się znaleźć w programie nauczania wychowania fizycznego.

Program nauczania:

  • stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej,
  • wskazuje wybrane przez nauczyciela metody nauczania oraz pomoce dydaktyczne służące osiąganiu celów określonych w podstawie programowej,
  • jest spójny z programem wychowawczym szkoły oraz programem profilaktyki.

Zgodnie z podstawą programową, na każdym etapie edukacji celem zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne powinno być kształtowanie nawyku aktywności fizycznej. Na lekcjach wychowania fizycznego należy więc rozwijać zainteresowania i postawy uczniów oraz wspomagać budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby jako uczestnika aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym, sportowym bądź turystycznym. Z tego względu podstawa programowa wskazuje, że szkolna oferta wychowania fizycznego powinna zaspokajać w możliwie najpełniejszy sposób potrzeby, zainteresowania oraz uwzględniać możliwości uczniów.

Szkoła w realizacji celów i treści nauczania określonych w podstawie programowej, rozwija własną ofertę programową w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, w tym zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Konkretne rozwiązania w różnych szkołach mogą przybrać odmienną postać, w zależności od dotychczasowych doświadczeń szkół i nauczycieli w tym zakresie oraz w zależności od lokal¬nych warunków kształcenia. Należy jednak podkreślić, że decyzję o zakresie wyboru charakteru zajęć podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Podstawa programowa wychowania fizycznego zaleca, aby zajęcia były prowadzone w sali sportowej, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku szkolnym. Szczególnie zalecane są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku naturalnym. Szkoła powinna także zapewnić urządzenia i sprzęt sportowy niezbędny do zdobycia przez uczniów umiejętności i wiadomości oraz rozwinięcia sprawności określonych w podstawie programowej.

Podstawa programowa zaleca również, aby uczniowie w czasie zajęć wychowania fizycznego pełnili różnorakie role, w tym inicjatora i organizatora ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych, zawodnika, sędziego i kibica. Wskazuje ponadto potrzebę rozwijania u uczniów umiejętności samooceny oraz zapewnienia atmosfery sprzyjającej rzetelności tej samooceny.

Podstawa prawna – rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.)

Przykłady programów nauczania i innych materiałów edukacyjnych z zakresu wychowania fizycznego:

1.    Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
2.    Portal wiedzy dla nauczycieli SCHOLARIS
3.    Strona internetowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Idź do góry