23 czerwca 2014

3. Ile godzin zajęć? Tygodniowa liczba godzin zajęć wychowania fizycznego w poszczególnych typach szkół

 

RSR-11

Klasy I-III szkół podstawowych – w przypadku prowadzenia zajęć przez nauczyciela nauczania zintegrowanego decyzja o tygodniowej liczbie godzin ww. zajęć podejmowana jest przez niego.Klasy I-III szkół podstawowych – w przypadku prowadzenia zajęć przez nauczyciela wychowania fizycznego – 3 godziny zajęć tygodniowo.Stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach plan zajęć powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Przy założeniu, że w roku szkolnym są 32 tygodnie dydaktyczne, średnia liczba zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III w tygodniu wynosi 3 godziny [(290:32):3=3].Podstawa prawna – Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.), w klasach I-III szkoły podstawowej w trzyletnim okresie nauczania minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wynosi 290.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Klasy IV-VI szkół podstawowych – 4 godziny tygodniowo

Gimnazja – 4 godziny tygodniowo

Szkoły ponadgimnazjalne – 3 godziny tygodniowo

Podstawa prawna – przepisy art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art 13 a dodany przez art. 58 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie) szkoły, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, w obowiązkowym wymiarze w ciągu tygodnia wynoszącym dla:

  • uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów 4 godziny lekcyjne,
  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych 3 godziny lekcyjne.

Uwaga: Zajęcia wychowania fizycznego są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Uzyskiwanie wysokich osiągnięć w określonym sporcie bądź uczęszczanie na pozalekcyjne zajęcia sportowe (jazda konna, tenis, balet, itp.) nie zwalnia z uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego.

Idź do góry