23 czerwca 2014

4. Organizacja zajęć wychowania fizycznego w szkole. W jakiej formie? Liczba godzin poszczególnych zajęć

DKOW-194

W przypadku klas I-III szkół podstawowych, tj. I etapu edukacyjnego, zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w ramach kształcenia zintegrowanego, czyli bez wyodrębniania poszczególnych przedmiotów.

W przypadku pozostałych etapów edukacyjnych obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów realizowane są w formie:

 • zajęć klasowo-lekcyjnych (tj. standardowych lekcji wychowania fizycznego),
 • zajęć do wyboru przez uczniów.

Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone
w grupie:

 • oddziałowej,
 • międzyoddziałowej,
 • międzyklasowej,
 • a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej.

Szkoły nie mają obowiązku realizowania zajęć do wyboru przez uczniów. Wszystkie lekcje wychowania fizycznego mogą być realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne.

Jeśli szkoły zdecydują się na prowadzenie wychowania fizycznego w formie zajęć do wyboru przez uczniów, zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż:

 • 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach;
 • 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

Zajęcia do wyboru przez uczniów mogą być realizowane jako:

 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia sprawnościowo-zdrowotne,
 • zajęcia taneczne,
 • aktywna turystyka.

Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów, uwzględniając:

 • potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej;
 • uwarunkowania lokalne;
 • miejsce zamieszkania uczniów;
 • tradycje sportowe środowiska lub szkoły;
 • możliwości kadrowe.

Propozycję stosownych zajęć, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, dyrektor szkoły przedstawia do wyboru uczniom.W szkole mogą zostać zorganizowane zajęcia w określonym zakresie, jeżeli takie są potrzeby edukacyjne i zainteresowania uczniów oraz jeżeli szkoła dysponuje możliwościami organizacyjnymi, kadrowymi i finansowymi.

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042)
§ 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.)

Idź do góry