23 czerwca 2014

5. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej – ramowe plany nauczania i ramowe statuty szkół

Od 1 września 2012 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie liczby uczniów w grupie ćwiczeniowej.

Grupa może liczyć nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.

Ramowe statuty szkół publicznych stanowią, że liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

Natomiast liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej oraz w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić:

  1. w szkole (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących – od 6 do 8,
  2. w szkole (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabo widzących – od 8 do 10,
  3. w szkole (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlekłymi – od 10 do 16,
  4. w szkole (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi – od 6 do 8,
  5. w szkole (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową – od 8 do 12,
  6. w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – od 10 do 16,
  7. w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – od 6 do 8,
  8. w szkole (oddziale) dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi – od 2 do 4,
  9. w szkole (oddziale) dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania – od 10 do 16.

W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

Zestawienie przepisów archiwalnych i obecnie obowiązujących
było jest
zajęcia wychowania fizycznego należy organizować w grupach liczących od 12 do 26 uczniów zajęciach wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów
w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia wychowania fizycznego należy organizować oddzielnie dla dziewcząt i chłopców zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.


Podstawa prawna

Idź do góry