23 czerwca 2014

7. Kto może prowadzić lekcje wychowania fizycznego? Kwalifikacje nauczycieli

DKOW-138

 
Kwestię kwalifikacji nauczycieli reguluje art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191). Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

Szczegółowe wymagania w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Przepisy ww. rozporządzenia nie określają odrębnie kwalifikacji nauczycieli wychowania fizycznego. W omawianym zakresie (tak jak w przypadku kwalifikacji wymaganych od nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących) zastosowanie ma norma ogólna, zgodnie z którą:

1.         Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach ponadgimnazjalnych, gimnazjach i szkołach podstawowych posiada osoba, która ukończyła:

  • studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub prowadzone zajęcia i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2.         Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:

  • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub prowadzone zajęcia, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

3.         Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:

  •  zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom lub
  • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

4.      Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:

  • studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub
  • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Zgodnie z podstawą programową I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – realizowany jest w formie kształcenia zintegrowanego.

Stosownie do przepisów rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w klasach I-III szkoły podstawowej edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi.

Podstawa programowa umożliwia również włączenie w ten proces innych nauczycieli. Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania fizycznego można powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Tym samymzajęcia z zakresu wychowania fizycznego w klasach I-III szkoły podstawowej może prowadzić nauczyciel wychowania fizycznego, który spełnia wymagania w tym zakresie określone w ww. rozporządzeniu.

Decyzja o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć należy do dyrektora szkoły. Odpowiednio do przepisu art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Do jego kompetencji należy podejmowanie określonych przepisami prawa decyzji w zakresie spraw pracowniczych.

Nauczyciele przedmiotu wychowanie fizyczne nabywają kwalifikacje na studiach wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub poprzez ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wychowania fizycznego. Uczelnie podejmujące się kształcenia nauczycieli są obowiązane do prowadzenia studiów i studiów podyplomowych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131)

Uwaga: Zgodnie z cytowanymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela, które obowiązują od roku akademickiego 2012/2013, absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują przygotowanie do zajmowania stanowiska nauczyciela jedynie w szkołach podstawowych i przedszkolach. W przypadku gimnazjum wymagane jest ukończenie studiów drugiego stopnia. W związku z tym przed rozpoczęciem roku szkolnego 2015/16 dojdzie do zmiany rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli uwzględniającego treść standardów, przy planowanym zachowaniu uprawnień nauczycieli kształconych w starym trybie.

Idź do góry