15 kwietnia 2016

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – rozpoczynamy konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dzisiaj do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych zostały skierowane dwa projekty rozporządzeń wprowadzające do podstawy programowej zmiany w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Projekty uwzględniają część wniosków zgłaszanych przez uczestników ogólnopolskiej debaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana” na temat zmian w edukacji oraz uwagi zgłaszane za pośrednictwem formularza na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Istotne zmiany zawiera załącznik nr 1 – w tym zmiany dotyczące kształtowania umiejętności czytania i liczenia (punkty – 13 i 14), jak również załącznik nr 2 – kwestie edukacji wczesnoszkolnej, w tym zalecane warunki realizacji.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego została uzupełniona o zapisy dotyczące wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole.

Zmieniona podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej jest spójna z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej).

Dziękujemy Wszystkim Państwu, którzy zabrali głos w dyskusji.

Projekty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej RCL:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Idź do góry