14 stycznia 2015

Pytania i odpowiedzi

Proszę mi podać kwoty dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. wprowadziła dodatkowy mechanizm umożliwiający udzielenie zwiększonych kwot dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22aga ustawy o systemie oświaty, Minister Edukacji Narodowej, w drodze rozporządzenia, określi wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podręczniki i materiały edukacyjne o nauki języka obcego nowożytnego

Klasa I SP 24,75 zł x wskaźnik

Klasa II SP 24,75 zł x wskaźnik

Podręczniki i materiały

Klasa IV SP 138,61 zł x wskaźnik

Klasa I Gimnazjum 247,52 zł x wskaźnik

Materiały ćwiczeniowe

Klasa I SP -49,50 zł x wskaźnik

Klasa II SP 49,50 zł x wskaźnik

Klasa IV SP 24,75 zł x wskaźnik

Klasa I Gim. 24,75 zł x wskaźnik

Jakie będą obowiązywać procedury zakupu podręczników w szkołach przysanatoryjnych i przyszpitalnych w roku szkolnym 2015/2016?

Dla uczniów szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych również przysługuje dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2015/2016.

Warunkiem otrzymania takiej dotacji jest:

 •  w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – przekazanie organowi prowadzącemu informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, określonej w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego od 31 marca 2015 r. obowiązywać będzie dodatkowo Załącznik  nr 2a do rozporządzenia, stanowiący załącznik nr 1  do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
  •    w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, oraz szkół niepublicznych – złożenie wniosku o udzielenie tej dotacji wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji określonymi w Załączniku nr 2 i  nr 2a

Liczba uczniów klas I,II,IV szkół podstawowych i klas I gimnazjów w podmiotach leczniczych wykazywana w ww. informacjach dla jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku dotacji na rok 2015, nie powinna przekraczać średniej miesięcznej liczby uczniów odpowiednio klas I,II i IV szkół podstawowych i klas I gimnazjów w podmiotach leczniczych ustalonej według następującej zasady: suma średnich stanów miesięcznych od września 2014 r. do czerwca 2015 r. podzielona przez 10.

W przypadku szkół, które nie mogą wskazać liczby uczniów wg. ww. metodologii (np. w przypadku szkół nowoutworzonych) należy podać planowaną średnią miesięczną liczbę uczniów.

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej oraz wnioski o dotacje na rok 2015 (w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz szkół niepublicznych) szkoły mogą przekazywać do jednostki samorządu terytorialnego do dnia 15 września 2015 r.

Kiedy pojawią się następne części poradnika?

Pozostałe dwie części poradnika ukażą się do końca listopada.

Czy poradnik będzie dostępny w wersji papierowej?

Poradnik jest dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.naszelementarz.men.gov.pl

Czy korzystanie z kart pracy i „Albumu liter” jest obowiązkowe?

Karty pracy oraz „Album liter” nauczyciele mogą wykorzystywać według uznania.

Kto zapłaci za wydrukowanie materiałów pomocniczych (kart pracy) dla każdego ucznia?

Proponujemy uzgodnić tę kwestię w środowisku szkolnym ucznia – z radą pedagogiczną, rodzicami.

Czy to nauczyciel decyduje, które zagadnienia z danej edukacji będzie realizował w ciągu każdego dnia, tak by po tygodniu udało się wypracować wszystkie wytyczne do każdej edukacji? Czy tygodniowe podziały treści nauczania są sztywne?

Tak, to nauczyciel decyduje, które zagadnienia będzie realizował w ciągu dnia, biorąc pod uwagę indywidualizację pracy z uczniem.

Czy konieczne jest wpisywanie tematu dziennego, czy wystarczy sam krąg tematyczny? Czy nauczyciel może sam formułować temat dopasowany do działań realizowanych w ciągu dnia?

Określenie tematu wpisywanego do dziennika lekcyjnego należy do nauczyciela, który uwzględnia przy tym treści nauczania realizowane w danym dniu.

Na stronie zamieszczone są dwa programy nauczania – „Doświadczanie świata” oraz „Drogowskazy wielointeligentnej edukacji”. Czy programy uzupełniają się, czy nauczyciel ma wybrać tylko jeden z nich?

To dwa niezależne od siebie programy nauczania, które są jedynie propozycjami do wykorzystania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to nauczyciel lub zespół nauczycieli przygotowuje własny lub wybiera gotowy program, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zatwierdza dyrektor szkoły.

Czy ukażą się wszystkie scenariusze zajęć dziennych?

W poradniku zaproponowano przykładowe scenariusze do wybranych zajęć dziennych.

Czy w poradniku ukażą się rozkłady materiału oraz plany wynikowe?

W poradniku zaproponowano nauczycielom tygodniowe plany pracy z uczniem. Na ich podstawie oraz w oparciu o treści nauczania i wymagania szczegółowe zawarte w podstawie programowej nauczyciel może stworzyć własny plan wynikowy.

Jaki jest proponowany zestaw lektur dla klasy I i następnych klas? Zakup książek to nie lada wyzwanie dla budżetu szkoły.

Dla  klas I-III szkoły podstawowej nie wskazuje się w podstawie programowej jakichkolwiek tytułów – wybór pozostawiono nauczycielowi, który zna swoich uczniów i najlepiej się orientuje, które pozycje dzieci przeczytają z zainteresowaniem  i o których będą chciały rozmawiać.

Dobór utworów powinien uwzględnić następu­jące gatunki literatury dziecięcej: baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze, komi­ksy.

Za wyposażenie biblioteki szkolnej odpowiada organ prowadzący szkołę. Zakup teksów kultury (lektur) do bibliotek szkolnych nie może być finansowany ze środków dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

W odpowiedziach jest informacja o zajęciach dodatkowych i nieobowiązkowych typu: religia, wdż, drugi język. Czy rodzice mogą zakupić książki np. zestaw X dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji, na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (nieobowiązkowe dla całości klasy, na zajęcia chodzą wybrani uczniowie potrzebujący pomocy dydaktycznej i dla nich będą one w jakimś stopniu obowiązkowe, chyba że rodzice świadomie z nich zrezygnują)- jeśli są to zajęcia dodatkowe, bezpłatnie prowadzone przez nauczyciela? I druga sytuacja – te same zajęcia, ale prowadzone w ramach artykułu 42 KN (czy możemy je również traktować jako dodatkowe i nieobowiązkowe dla uczniów?)

W przypadku wymienionych zajęć (dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia do dyspozycji dyrektora szkoły w ramach art. 42 KN i inne zajęcia dodatkowe) szkoła nie finansuje kosztów zakupu dla uczniów materiałów edukacyjnych niezbędnych do ich prowadzenia. Szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom bezpłatny dostęp do podręczników przeznaczonych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego.

Proszę o interpretację następującej sytuacji: w roku szkolnym 2014/2015 szkoła otrzymuje zgodę organu prowadzącego na zakup podręcznika innego wydawnictwa lub otrzymuje taki podręcznik bezpłatnie od wydawnictwa i nauczyciele będą w oparciu o niego pracowali. Czy zgodnie z założeniem – 1 podręcznik na 3 lata – nauczyciele obejmujący pierwsze klasy w kolejnym roku szkolnym 2015/2016 także będą musieli z niego korzystać, czy też będą mogli korzystać z podręcznika MEN (przez kolejne 3 lata)? (może się bowiem zdarzyć, że owo wydawnictwo nie wydaje już tego podręcznika i materiałów ćwiczeniowych do niego, by zaopatrzyć w ew. brakujące egzemplarze).

Obowiązek zapewnienia przez MEN podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej dotyczy wszystkich publicznych szkół podstawowych. Szkoła ma zatem prawo do podręcznika przygotowanego przez MEN, niezależenie od ewentualnej zgody organu prowadzącego na sfinansowanie kosztów zakupu innego podręcznika dla wszystkich uczniów. Wyboru podręcznika – co do zasady – dokonuje się raz na trzy lata.

Czy podręczniki, na których zakup zgodę ma wyrazić organ prowadzący muszą mieć nowy numer dopuszczenia – i być zgodne z projektem ustawy, czy też mogą to być wszystkie dotychczasowe podręczniki ze starymi numerami dopuszczeń.

W roku szkolnym 2014/2015 podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego nie muszą jeszcze być dostosowane do zasady wieloletniego użycia podręcznika. W chwili obecnej – poza podręcznikiem opracowanym przez MEN – nie ma jeszcze podręcznika dopuszczonego użytku szkolnego, które spełniałby takie wymagania.  Zasada ta będzie natomiast obowiązywać od roku szkolnego 2015/2016 w przypadku podręczników do klasy I i II sp, IV sp, I gimnazjum i I szkół ponadgimnazjalnych. Wybierając w tym roku – za zgodą organu prowadzącego – inny podręcznik niż zapewniony przez MEN mogą Państwo wybrać każdy z dopuszczonych do użytku szkolnego obecnie podręczników.

Jeśli obecnie szkoła otrzyma zgodę organu prowadzącego na inny niż MEN podręcznik (np. dla dwóch chętnych klas), to czy dyrektor może równocześnie złożyć wniosek o dostarczenie podręczników MEN, by były one dostępne np. dla dwóch innych klas, których wychowawcy woleliby pracować na „Naszym Elementarzu”, a nie na podręczniku innego wydawnictwa.

Jeżeli w szkole jest więcej niż jeden oddział klasy I to nauczyciele muszą ustalić jeden wspólny podręcznik (art. 22ab ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.). Nie można zatem wybrać innego podręcznika dla „dwóch chętnych klas” .

Czy wybierane przez nauczycieli materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej muszą znajdować się w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN?

Materiały ćwiczeniowe nie podlegają procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Dopuszczeniu do użytku szkolnego podlegają wyłącznie podręczniki szkolne.

Czy można wybrać materiały ćwiczeniowe dowolne do podręcznika rządowego? Czy dyrektor może narzucić nauczycielowi materiały ćwiczeniowe inne niż wybrał zespół nauczycieli?

Tak, nauczyciele mogą wybrać dowolne materiały ćwiczeniowe i zakupić je ze środków dotacji celowej, którą szkoła otrzyma po złożeniu wymaganych informacji do organu prowadzącego. Zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły propozycję materiałów ćwiczeniowych (mogą być zróżnicowane dla poszczególnych oddziałów klasy I sp). Dyrektor szkoły nie powinien narzucać nauczycielom wyboru podręcznika i materiałów ćwiczeniowych – dyrektor dokonuje wyboru jedynie w sytuacji braku porozumienia wśród nauczycieli odnośnie przedstawienia wspólnej propozycji.

Czy od 1 września 2014r nauczyciel będzie mógł zrezygnować z podręcznika np. do muzyki czy plastyki w klasach IV – VI?

Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika,  nie obowiązek. Wybór podręcznika, ponieważ skutkuje koniecznością jego zakupu przez rodziców (uczniowie klasy IV sp będą mieli zapewniony bezpłatny dostęp do podręczników dopiero od roku szkolnego 2015/2016), powinien być przez nauczyciela dobrze przemyślany i celowy.

Kiedy będzie dostępny nowy program do podręcznika Nasz elementarz?

Przykładowy program nauczania zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.naszelemenatrz.men.gov.pl do końca czerwca br.

Czy nauczyciel może wybrać program nauczania do klasy pierwszej zaproponowany przez wydawnictwo?

Tak, nauczyciel może zdecydować się na inny program nauczania niż udostępniony przez MEN. Przykładowy program nauczania, który do końca czerwca br. zostanie  opublikowany na stronie MEN, będzie jedynie propozycją dla nauczycieli, którzy chcieliby z niego skorzystać.

Czy materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne używane w szkole powinny mieć numer dopuszczenia MEN?

Materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne nie podlegają dopuszczeniu do użytku szkolnego.

Czy już w tym roku przy zatwierdzeniu zestawu podręczników i materiałów ćwiczeń do klasy I rada pedagogiczna zasięga opinii rodziców?

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która formułuje taki wymóg została skierowana do podpisu Prezydenta RP. Wprowadzone ta ustawą zmiany wejdą zatem w życie (będą obowiązywać)  po jej podpisaniu przez Prezydenta, opublikowaniu w Dzienniku Ustaw i upływie 14 dniowego vacatio legis. Jeżeli zatem wybór podręczników do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015 nastąpi po dniu wejścia w życie tej ustawy, to dyrektor szkoły będzie miał już obowiązek zasięgnąć opinii rady pedagogicznej i rady rodziców przed ustaleniem zestawu podręczników.

Chciałbym się dowiedzieć czy szkoła musi wybrać podręcznik MEN do kl 1 czy może z innego wydawnictwa jeżeli będzie w kwocie dotacji rządowej?

Wszystkie publiczne szkoły podstawowe otrzymają bezpłatnie podręcznik „Nasz elementarz” przygotowywany przez MEN. W związku z tym dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej nie przewiduje się już dotacji celowej na zakup innego podręcznika.

W tym przypadku dotacja celowa przysługuje wyłącznie na:

 1. zakup podręcznika lub materiału edukacyjnego do nauki języka obcego nowożytnego (25 zł na ucznia)
 2. zakup materiałów ćwiczeniowych do edukacji wczesnoszkolnej, w tym nauczania języka obcego nowożytnego (50 zł na ucznia)

Proszę podać numer dopuszczenia podręcznika dla klas 1 „Nasz elementarz” MEN.

Na podstawie art. 22c ustawy o systemie oświaty podręczniki opracowane na zlecenie MEN są dopuszczane do użytku szkolnego z mocy prawa. Podręczniki te nie mają numeru dopuszczenia. Wystarczy podać tytułów podręcznika i informację, że jest to podręcznika wydany przez MEN.

Czy szkoła może zakupić materiały ćwiczeniowe od wydawnictwa, które do tych materiałów zalicza również darmowy podręcznik. Czy można wówczas korzystać z tego podręcznika, zamiast podręcznika rządowego?

Ze środków dotacji celowej (50 zł na ucznia) przeznaczonych na zakup materiałów ćwiczeniowych szkoła może kupić wyłącznie materiały ćwiczeniowe, nie może kupić podręcznika.

Moje dziecko pójdzie do szkoły za dwa lata, dlaczego nie będzie miało prawa do nowego podręcznika, tak jak to mają dzieci które idą do szkoły w tym roku?

Chcąc zapewnić wszystkim uczniom publicznych szkół podstawowych i gimnazjum bezpłatny dostęp do ustalonych przez szkołę podręcnzików, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego musieliśmy przyjąć określone założenia realizacji tego zadania, biorąc pod uwagę także możliwości finansowe budżetu państwa. Z tego względu zdecydowaliśmy się na zaproponowanie systemu, który jest stosowany od wielu lat w większości państw UE, i który polega na wypożyczaniu uczniom podręczników przez szkoły. W takim systemie szkoły otrzymują co kilka lat środki na kupno nowych egzemplarzy podręczników, które służą co najmniej kilku rocznikom uczniów.

Jaki tytuł i kto jest autorem programu nauczania do „Elementarza” do kl. I, na podstawie którego został opracowany poradnik metodyczny dla nauczyciela?

Przykładowy program nauczania zostanie udostępniony z końcem czerwca br. na stronie internetowej www.naszelemeatrz.men.gov.pl. Jeżeli zatem już obecnie nauczyciel musi podać dyrektorowi szkoły informację o programie nauczania (choć nie jest to jeszcze konieczne), należy poinformować o zamiarze realizowania programu, który zostanie udostępniony przez MEN.

Czy nauczyciel może uczyć dzieci w klasie pierwszej bez podręcznika, korzystając jedynie z materiałów ćwiczeniowych wybranych przez nauczyciela (innych niż oferuje ministerstwo)? Jeżeli tak, to czy w przyszłym roku szkolnym nauczyciel, który będzie uczył w klasie I będzie mógł (jeśli będzie chciał) korzystać z rządowego elementarza, a dyrektor szkoły złożyć zamówienie na podręczniki?

Wszystkie publiczne szkoły podstawowe otrzymają odpowiednią (do liczby uczniów) ilość egzemplarzy podręcznika Nasz elementarz. Zakres, w jakim nauczyciel będzie korzystał z tego podręcznika w pracy dydaktycznej, jest indywidualną decyzją nauczyciela. Dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych może być przeznaczona na zakup dowolnie wybranych przez nauczycieli materiałów ćwiczeniowych do każdego z obowiązkowych zakresów edukacji wczesnoszkolnej.

Czy podręcznik do języka angielskiego dla klasy I w roku szkolnym 2014/2015 może zawierać materiały ćwiczeniowe do uzupełniania? I czy w roku szkolnym 2015/2016 dotacja na podręcznik do języka obcego, w wysokości do 25 zł, również obejmie klasę I?

Ze względu na czas potrzebny na dostosowanie podręczników do wymogu wieloletniego użytku w roku szkolnym 2014/2015 w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego do danego języka obcego nowożytnego w klasie I szkoły podstawowej nie będzie obowiązywał wymóg dotyczący obowiązywania tego podręcznika lub materiału w zestawie przez co najmniej trzy lata szkolne.

W roku szkolnym 2014/2015 podręcznik do nauki języka obcego nowożytnego nie musi być jeszcze dostosowany do nowych wymagań.

W roku szkolnym 2015/2016 zostanie ponownie udzielona dotacja na zakup podręcznika do języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego do języka obcego nowożytnego w klasie I szkoły podstawowej.

Czy kwota 50 zł, która jest przeznaczona na materiały ćwiczeniowe dla ucznia może być przez Dyrektora szkoły ograniczona do kwoty 25 zł a pozostała część przeznaczona na renowację ksero?

Dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych w wysokości 50 zł na ucznia (do wykorzystania na zakupy 49,50 zł na ucznia – 1% wykorzystanej dotacji otrzymuje jst na pokrycie kosztów obsługi zadania) stanowi nieprzekraczalny limit. Dyrektor szkoły może, w przypadku zakupu materiałów ćwiczeniowych za niższą kwotę, pozostałą część dotacji przeznaczyć na pokrycie kosztu drukowania i powielania materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych materiałów.

Pamiętać jednak należy, że dyrektor szkoły ustala materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach na podstawie propozycji nauczyciela/zespołów nauczycieli.

Zwracam się z pytaniem czy ubieganie się o dotację celową na podręczniki i materiały jest ściśle powiązane z decyzją o korzystaniu z darmowego podręcznika MEN? Czy Fundacja może zakupić ze środków własnych podręcznik do klasy I wydawnictwa zatwierdzonego przez MEN, ćwiczenie i materiały i ubiegać się o dotację celową na refundację kosztów zakupu podręcznika i materiałów? Czy jest ustalony katalog wydatków, które mogą być rozliczone z tej dotacji celowej? Czy planuje się podpisanie umowy cywilnoprawnej z Fundacją na wykorzystanie dotacji celowej? Czy można by otrzymać jej wzór?

Ubieganie się niepublicznych szkół podstawowych o dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie sfinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy I nie jest uzależnione od decyzji dyrektora szkoły o przyjęciu podręcznika, który zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Dyrektor szkoły niepublicznej przekazuje jednostce samorządu terytorialnego, właściwej do udzielenia dotacji celowej, wniosek o udzielenie tej dotacji wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji. Rozporządzenie regulujące kwestie związane dotacją celową jest obecnie w fazie konsultacji publicznych. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustawy – prawdopodobnie pod koniec czerwca. Projekt wniosku o przyznanie dotacji celowej, wraz ze stosownym projektem składanych informacji, można znaleźć pod poniższym linkiem: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/501/projekt/222648#222648

Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, będzie mogła być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów w edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych . Dotacja będzie mogła być wykorzystana również na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych podręczników i materiałów.

Nauczyciel nie wybrał żadnego podręcznika (elementarza) do klasy pierwszej, bo będzie pracował bez podręcznika wg własnego programu. Czy dyrektor musi to zgłosić i uzyskać zgodę organu prowadzącego JST?

Publiczna szkoła podstawowa otrzyma podręcznik Nasz Elementarz. Zakres, w jakim nauczyciel będzie korzystał z tego podręcznika, jak również innych pomocy dydaktycznych jest autonomiczną decyzja nauczyciela, który ma prawo realizować autorski program nauczania.

Niekorzystanie z podręcznika Nasz Elementarz nie wymaga zatem uzyskania zgody organu prowadzącego. Zgoda taka jest natomiast wymagana w sytuacji, kiedy nauczyciel chciałaby wybrać inny podręcznik niż zapewniony przez MEN – wtedy potrzebna będzie zgoda organu prowadzącego szkolę na sfinansowanie kosztów zakupu tego podręcznika dla uczniów.

Przeczytałam że podręcznik jest dla ucznia, a gdzie materiał do pracy dla nauczyciela. Jak sobie to ministerstwo wyobraża, jak nauczyciel ma się przygotować do zajęć, co ma wyrywać uczniowi na zajęcia aby przeczytać dzieciom w klasie I polecenie.

Uprzejmie informuję, iż podręcznik dla pierwszoklasistów „Nasz elementarz” w wersji elektronicznej (do pobrania) dostępny będzie na stronie internetowej MEN. Dodatkowo dla każdego oddziału klasowego będą dostarczone dodatkowo dwa podręczniki. Nauczyciel może korzystać z dodatkowego egzemplarza podręcznika.

Pragnę ponadto, zauważyć,  zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 4 ustawy o systemie oświaty do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

4)   wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Jakie są założenia MEN dotyczące pozostałych kosztów edukacji wczesnoszkolnej od roku szk. 2014/15? Cała obudowa w ramach 49,50 zł + 24,75 zł (język obcy)? Na kogo spadną koszty materiałów do pozostałych edukacji: muzycznej, plastycznej, technicznej, komputerowej? Kto będzie ponosił koszty kserowania kart pracy dla uczniów – nauczyciel, rodzic, szkoła, jst?

Podręczniki oraz materiały edukacyjne będą finansowane (do wykorzystania na zakupy kwota w wysokości 24,75 zł na ucznia – 1% pobiera samorząd terytorialny na koszty obsługi zadania) co do zasady raz na 3 lata szkolne. Wyjątek stanowi między innymi rok, w którym zwiększa się liczba uczniów w klasie w stosunku do poprzedniego, wtedy otrzymuje się dotację na zwiększoną liczbę uczniów. Ponadto dotacja na podręczniki oraz  materiały edukacyjne  do zajęć z języka obcego nowożytnego dla uczniów klasy I szkoły podstawowej, udzielona na rok 2014, będzie ponowiona w roku 2015.

Dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych w wysokości 50 zł na ucznia (do wykorzystania na zakupy w  wysokości 49,50 zł na ucznia – 1% pobiera samorząd terytorialny na koszty obsługi zadania)  zostanie przekazana:

 • w roku 2014 dla uczniów klasy I;
 • w roku 2015 dla uczniów klasy I i II;
 • w roku 2016  i kolejnych, dla uczniów klas I-III.

Zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej zajęcia komputerowe  w klasach I-III szkoły podstawowej powinny mieć głównie charakter praktyczny.
Materiały ćwiczeniowe do zajęć komputerowych w klasach I-III szkoły będą mogły zakupić ze środków dotacji celowej przewidzianej na zakup materiałów ćwiczeniowych do kształcenia zintegrowanego. Polecamy również materiały dostępne na stronie www.scholaris.pl.

Dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych.

Kto finansuje zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej? Jestem anglistą i nie wyobrażam sobie nauczania języka obcego bez podstawowego narzędzia, jakim jest ćwiczeniówka (szczególnie ważna w klasie I).

Na sfinansowanie kosztu zakupu podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz materiałów ćwiczeniowych dla klasy I szkoły podstawowej jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.Na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy I, szkoła będzie mogła przeznaczyć 49,50 zł na ucznia, 1% wykorzystanej dotacji celowej, jednostka samorządu ter ytorialnego otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi zadania.
Dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych może być przeznaczona na różnego rodzaju materiały ćwiczeniowe przeznaczone do wszystkich obowiązkowych obszarów edukacji wczesnoszkolnej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w tym nauki języka obcego nowożytnego.

Czy dyrektor szkoły musi ogłosić przetarg na zakup podręcznika do języka angielskiego czy po prostu zgłasza zamówienie do organu prowadzącego?

Zakupu podręczników do nauki języka obcego nowożytnego ze środków dotacji celowej dokonuje szkoła. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. przewiduje wyłączenie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do bibliotek szkolnych spod rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Stosowanie uproszczonego trybu zakupu przez dyrektora szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, będzie wymagane jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.  Taka sytuacja będzie jednak dotyczyć poniżej 0,5% szkół podstawowych i gimnazjów i to w dalszych latach.

Nie przewidujemy w roku 2014 istnienia tak dużej szkoły, aby łączna wartość zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przekroczyła 30 tys. euro netto.

Mam pytanie odnośnie podręczników religii. Jeżeli rodzice nie mogą dokładać do zakupu podręcznika np. z j. angielskiego, to czy mogą zakupić książkę i ćwiczenia do religii.

Prawo do bezpłatnego dostępu nie obejmuje podręczników do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć dodatkowych (np. drugi język obcy w szkole podstawowej). Rodzice, tak jak do tej pory, mogą zakupić podręcznik i ćwiczenia do religii.

Czy rodzice mogą pokryć koszty za zeszyty ćwiczeń (w kl.1-3), z których korzystają dzieci na zajęciach dodatkowych (nieobowiązkowych) – np. dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych itp.?

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie obejmuje podręczników do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć dodatkowych (np. drugi język obcy w szkole podstawowej). Rodzice, tak jak do tej pory, mogą pokrywać koszty tych materiałów.

Jakie działania i kroki musi podjąć dyrektor szkoły, aby podręcznik „Nasz elementarz” w sierpniu znalazł się w jego placówce.

Dyrektorom szkół udostępniona zostanie aplikacja internetowa, za pomocą której dyrektorzy szkół będą mogli potwierdzić dane adresowe oraz złożyć zamówienie na podręcznik zapewniany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ta część aplikacji powinna być udostępniona ok. 16 czerwca.

W Waszych odpowiedziach jest dużo sprzecznych informacji – najbardziej nurtująca nas kwestią jest suma dotacji i tak jak jest w Waszej odpowiedzi „Podręcznik do klasy I szkoły podstawowej Nasz elementarz będzie składać się z czterech części. Podręczniki te zapewni szkołom Ministerstwo Edukacji Narodowej, a szkoła wypożyczy je uczniom. Szkoły otrzymają ponadto dotację celową na: 1.zakup podręcznika lub materiału edukacyjnego do nauki jednego języka obcego nowożytnego (obowiązkowego) – w kwocie 25 zł na ucznia, 2.zakup materiałów ćwiczeniowych do edukacji wczesnoszkolnej – w kwocie 50 zł na ucznia.” Czyli kwota 50 zł jest do dyspozycji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej nie nauczycieli języka obcego? Czy w razie jeśli podręcznik do jęz angielskiego kosztuje 24.50 zł to czy koszt ćwiczeń pokrywają rodzice?

Rodzic nie może ponosić wydatków na materiały ćwiczeniowe dla ucznia klasy I szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2014/15. Dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych w maksymalnej wysokości 49,50 zł na ucznia (1% wykorzystanej dotacji otrzymuje jst na pokrycie kosztów obsługi zadania) może być przeznaczona na różnego rodzaju materiały ćwiczeniowe przeznaczone do wszystkich obowiązkowych obszarów edukacji wczesnoszkolnej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w tym również na zakup materiałów ćwiczeniowych do języka obcego nowożytnego.

Kiedy i w jaki sposób rodzic/uczeń ma odkupić zniszczony lub zgubiony podręcznik?

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych, w tym sposób postępowania w przypadku zguby/zniszczenia/niezwrócenia przez ucznia egzemplarza podręcznika, określi w każdej szkole dyrektor szkoły.

Jak rozliczać wydatki na zakup materiałów ćwiczeniowych? Jakie elementy są materiałami edukacyjnymi, a jakie ćwiczeniowymi?

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. definiuje w następujący sposób materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:

Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

Materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Katalog materiałów edukacyjnych może być szeroki, począwszy od zasobów edukacyjnych udostępnianych w sieci na platformach edukacyjnych, poprzez książki zawierające treści edukacyjne, które mogą zastąpić lub uzupełniać realizację programu nauczania. Biorąc pod uwagę zasady udzielania i wydatkowania dotacji celowej należy jednak mieć na uwadze, że materiały te – analogicznie jak podręczniki – muszą służyć uczniom danej klasy (być wypożyczane a w przypadku zasobów dostępnych w sieci – udostępniane) przez co najmniej 3 kolejne lata szkole.

Definicja materiału ćwiczeniowego, w odróżnieniu od materiału edukacyjnego, uwzględnia przede wszystkim jednorazowość materiału ćwiczeniowego, rozumianą jako brak możliwości korzystania z takiego materiału – zeszytu ćwiczeń przez kolejny rocznik uczniów.

Czy w tych dwóch dodatkowych podręcznikach na oddział jest ujęty zestaw dla nauczyciela, czy będzie jeszcze dodatkowy zestaw?

Nauczyciel może korzystać z dodatkowego egzemplarza podręcznika

Czy z dotacji celowej, jeżeli nie wykorzysta się wszystkich pieniędzy na podręcznik lub materiały edukacyjne, można je przerzucić na zakup materiałów ćwiczeniowych?

Nie, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. nie przewiduje takiej możliwości.

Czy nauczyciel wybierając darmowy podręcznik do klasy I jest zobowiązany ściśle uwzględniać zaproponowany układ treści, czy też może go modyfikować? (Jest to nawiązanie do wykorzystania materiałów ćwiczeniowych, które zostały przygotowane do innego podręcznika).

Nie, sposób pracy z podręczeniem oraz dobór treści, metod i form prowadzania zajęć jest autonomiczną decyzją nauczyciela

Co zrobić jeżeli w szkole nie ma biblioteki?

Każda szkoła musi mieć bibliotekę szkolną. Art. 67 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) stanowi, że do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki, a zatem jej utworzenie i udostępnienie uczniom ma charakter obligatoryjny. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) zobowiązuje do szczegółowego określenia w statucie szkoły organizacji biblioteki szkolnej, zgodnie z potrzebami danej szkoły

Czy szkoły mogą liczyć na udostępnienie propozycji regulaminu biblioteki szkolnej uwzględniającego uregulowania dotyczące zagubienia lub zniszczenia podręcznika szkolnego?

Szkoły muszą opracować własne regulaminy wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych.

Z jakiej puli pieniędzy można zakupić podręcznik/ćwiczenia do zajęć komputerowych?

Kwota 50 zł (-1%) może być przeznaczona na zakup materiałów ćwiczeniowych do każdego z obowiązkowych obszarów edukacji wczesnoszkolnej, w tym zajęć komputerowych. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. nie przewiduje dotacji celowej na zakup podręcznika do zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej.

Czy w dalszym ciągu będzie realizowany rządowy program: „Wyprawka szkolna” i jakich uczniów będzie obejmował?

Tak. Szczegóły można znaleźć pod linkiem:

http://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna/1119-wyprawka-szkolna-w-2014-r

Czy rodzice mogą doinwestować zakup materiałów ćwiczeniowych?

Nie. Szkoła nie może wymagać od rodziców dofinansowania zakupu materiałów ćwiczeniowych.

Czy dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych obejmuje ćwiczenia do języka obcego nowożytnego?

Tak. Kwota 50 zł (-1%) może być przeznaczona na zakup materiałów ćwiczeniowych do każdego z obowiązkowych obszarów edukacji wczesnoszkolnej, w tym do języka obcego nowożytnego, zajęć komputerowych czy zajęć technicznych.

Czy podręcznik Nasz Elementarz będzie można kupić?

Nie przewiduje się sprzedaży podręcznika dla klasy I szkoły podstawowej, zapewnianego przez MEN. W przypadku zniszczenia podręcznika, uczniowi zostanie zapewniony kolejny jego egzemplarz. W takim przypadku szkoła będzie mogła żądać od rodziców zwrotu kosztów podręcznika. Wersja elektroniczna podręcznika będzie dostępna na stronie www.naszelementarz.men.gov.pl Pierwsza część została udostępniona online już w kwietniu br.

Czy w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas II i III szkoły podstawowej będą mogli skorzystać z pomocy w formie dofinansowania kosztów zakupu podręczników?

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas II i III szkoły podstawowej będą mogli skorzystać z dofinansowania kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna”. Szczegóły można znaleźć pod linkiem:

http://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna/1119-wyprawka-szkolna-w-2014-r

W roku szkolnym 2015/2016 taką możliwość będą mieli uczniowie klasy III szkoły podstawowej, klasa II szkoły podstawowej będzie już wtedy objęta bezpłatnym podręcznikiem dla wszystkich uczniów.

Czy w roku szkolnym 2014/2015 podręczniki do języka obcego nowożytnego muszą spełniać warunki dotyczące wieloletniego użytkowania?

W roku szkolnym 2014/2015 zespół nauczycieli uczących danego języka obcego w klasie I szkoły podstawowej może przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję podręcznika i/lub materiału edukacyjnego do nauki tego języka, który nie musi jeszcze spełniać warunków dotyczących możliwości korzystania z nich przez co najmniej 3 lata.

Warunki te, podręczniki do języków obcych (do klasy I i II) będą musiały spełniać od roku szkolnego 2015/2016, od roku szkolnego 2016/2017 – również podręczniki do klasy III szkoły podstawowej.

Jak należy rozumieć pojęcie „materiały ćwiczeniowe”? Czy mieszczą się tu również materiały np.plastyczne (plastelina,krepina,farby,wycinanki,itp.)?

Nie, tego typu materiały nie mieszczą się w definicji materiałów ćwiczeniowych, określonej w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw. Materiały te, tak jak dotychczas będą kupowane przez rodziców uczniów.

Jeżeli po roku pracy z rządowym podręcznikiem oraz ćwiczeniami z innego dowolnego wydawnictwa będę mogła (pozostając przy tym samym podręczniku) zmienić ćwiczenia? I czy nauczyciele uczący na tym samym podręczniku w kolejnych latach mogą wybierać co roku innego wydawcę ćwiczeń?

Tak, w poszczególnych oddziałach danej klasy mogą być stosowane różne materiały ćwiczeniowe w zależności od potrzeb danej grupy uczniów. W przeciwieństwie do podręczników, materiały ćwiczeniowe mogą również ulec zmianie w kolejnych klasach.  Szkoła otrzyma każdego roku dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych dla poszczególnych klas.

Kto pokrywa koszty podręcznika do nauczania języka mniejszości narodowych w klasach I-III, rodzice czy szkoła?

Podręczniki i książki pomocnicze przeznaczone do nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego, własnej historii i kultury oraz geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa są od lat finansowane przez MEN i przekazywane bezpłatnie do bibliotek szkolnych.

Począwszy od 2009 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakupiło łącznie 43 tytuły podręczników i książek pomocniczych dla wymienionych mniejszości narodowych:  białoruska, litewska, ukraińska. Oprócz przekazania tych podręczników do bibliotek szkolnych, ich wersje elektroniczne dostępne są na stronie www.scholaris.pl

Do 15 maja nauczyciele mieli podać program, który będą realizować w przyszłym roku. Czy jest możliwa zmiana wybranego już programu na program proponowany przez Men- który jest jeszcze w trakcie powstawania?

przepisy prawa nie określają terminu wyboru przez nauczyciela programu nauczania, nie ulega jednak wątpliwości, że powinno to nastąpić najpóźniej z początkiem roku szkolnego. Przykładowy program nauczania, nad którym prowadzone są prace w MEN, zostanie udostępniony do końca czerwca br. (na stronie internetowej www.naszelemenatrz.men.gov.pl). Nie ma zatem formalnych przeszkód, aby nauczyciel zaproponował dyrektorowi szkoły zmianę wybranego już programu nauczania na program proponowany przez MEN.

Jak wygląda sytuacja z podręcznikiem do religii w klasie I?

Podręczniki do religii, która nie jest przedmiotem obowiązkowym, nie będą mogły być zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej i wypożyczane uczniom. W tym przypadku koszty zakupu podręczników będą w dalszym ciągu ponosić rodzice.

Czy materiały ćwiczeniowe wybiera nauczyciel uczący, czy należy przeprowadzić przetarg ofert? Jeżeli dokonamy wyboru tych materiałów, to czy zobowiązani jesteśmy do kontynuowania wybranego wydawcy/dystrybutora w klasie drugiej i trzeciej?

Zarówno podręczniki jak i materiały ćwiczeniowe wybiera wspólnie zespół nauczycieli danych zajęć, ale w przypadku materiałów ćwiczeniowych w poszczególnych oddziałach danej klasy będą mogły być stosowane różne materiały ćwiczeniowe w zależności od potrzeb danej grupy uczniów. W przeciwieństwie do podręczników, materiały ćwiczeniowe mogą ulec zmianie w kolejnych klasach (drugiej czy trzeciej). Szkoła otrzyma bowiem każdego roku dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych dla poszczególnych klas.

Od września 2014r. będę uczyć w klasie I. W informacji o „darmowym” podręczniku mówi się o czterech edukacjach. Ramowy plan nauczania dla klas I – III obejmuje też m.in. edukację plastyczną, muzyczną , zajęcia techniczne i zajęcia komputerowe. Bardzo proszę o odpowiedź, czy szkoła może poprosić rodziców o sfinansowanie zakupu materiałów, np. Teczki artysty do zajęć z edukacji plastycznej i zajęć technicznych lub podręcznika do zajęć komputerowych, edukacji muzycznej? Czy będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego?

Oprócz podręcznika Nasz Elementarz szkoły podstawowe otrzymają również dotację (w wysokości 50 zł na ucznia) na zakup materiałów ćwiczeniowych, która może być wykorzystana na zapewnienie uczniom ćwiczeń do każdego z obowiązkowych zakresów edukacji wczesnoszkolnej, a zatem również do edukacji artystycznej, technicznej czy zajęć komputerowych. Rodzice nie mogą ponosić kosztów zakupu tych materiałów. Musi zapewnić je uczniom szkoła, która otrzyma na ten cel dotację celową od organu prowadzącego.

Z czego planowany jest zakup ĆWICZEŃ do języka obcego. Z dotacji na język obcy 25zł (chociaż ma być na podręcznik lub materiał edukacyjny) czy z dotacji 50zł na materiał ćwiczeniowy?

Zakup materiałów ćwiczeniowych do języka obcego może nastąpić w ramach kwoty 50 z ł (-1%) przeznaczonej na materiały ćwiczeniowe. Kwota 25 zł (-1%) może być przeznaczona na zakup podręcznika lub innego materiału edukacyjnego do nauki języka obcego.

Czy od września 2014 r. uczniowie klasy I, którzy uczą się języka niemieckiego jako mniejszości w formie dodatkowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo na oddział oraz w formie dwóch równoważnych językach języku polskim i języku niemieckim klasa I – 4 godziny, klasa II – 5 godzin, klasa III – 5 godzin, klasa IV – 6 godzin, klasa V – 6 godzin, klasa VI – 5 godzin, otrzymają bezpłatny podręcznik.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zakłada, że uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania. Nowy system przewiduje, że podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej zapewnia szkołom podstawowym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, natomiast podręczniki i materiały edukacyjne
a także materiały ćwiczeniowe do pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych zapewnia uczniom szkoła (zakup tych podręczników i materiałów jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez j.s.t.)

Jeżeli chodzi o podręczniki przeznaczone do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej czyli np. podręczniki do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, mogą być one dofinansowane z budżetu państwa. Podręczniki do nauki języka mniejszości są opracowywane przez wydawców wywodzących się ze środowisk poszczególnych mniejszości a następnie finansowane przez MEN i przekazywane bezpłatnie do bibliotek szkolnych. W przypadku mniejszości niemieckiej obecnie toczą się rozmowy na temat jego przygotowania. MEN zadeklarowało możliwość sfinansowania kosztów opracowania
i wydania w formie elektronicznej

Jeśli wybierzemy materiał ćwiczeniowy na przykład z wydawnictwa X, to czy w przyszłym roku szkolnym (czyli 2015/2016) nauczycielki, które wtedy obejmą pierwsze klasy, też będą musiały wybrać ten sam materiał ćwiczeniowy z tego samego wydawnictwa? Czy jednolite ćwiczenia obowiązują w całej edukacji wczesnoszkolnej, czy tylko w danym pionie klas?

Zasada wyboru jednego podręcznika lub/i materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, który będzie obowiązywał we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne nie dotyczy materiałów ćwiczeniowych, na zakup których szkoły będą otrzymywały corocznie dotację.  W poszczególnych oddziałach danej klasy będą mogły być zatem stosowane różne materiały ćwiczeniowe w zależności od potrzeb danej grupy uczniów, materiały te będą mogły być również zmienione w kolejnym roku.

 

Czy aplikacja służąca do składania wniosku przez szkoły niepubliczne jest już dostępna i czy jest wyznaczony termin składania zapotrzebowania na darmowy podręcznik dla uczniów klasy I? Czy szkoła niepubliczna może wybrać podręcznik inny niż zaproponowany przez MEN?

Aktualnie trwa realizacja pierwszego etapu aplikacji tj. interfejsu dla Dyrektora (potwierdzanie danych i składanie zamówień). Ta część aplikacji powinna być udostępniona ok. 16 czerwca.

Szkoła niepubliczna może wybrać inny podręcznik inny niż zapewniony przez Ministra. Szkoła publiczna – po zapewnieniu finansowania przez organ prowadzący – również.

Co zrobić w sytuacji, gdy cena podręcznika do nauki języka obcego jest wyższa niż kwota dotacji? Czy różnicę mogą uzupełnić rodzice?

Zakupu podręczników do nauki języka obcego nowożytnego ze środków dotacji celowej dokonuje szkoła. Dyrektor szkoły podstawowej za zgodą organu prowadzącego, może ustalić podręcznik, którego koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej, wtedy różnicę między kosztem zakupu dla ucznia podręcznika, a wysokością kwot dotacji celowej, pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową.

Rodzic nie może ponosić wydatków na podręcznik dla ucznia klasy I szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2014/15.

Czy karty pracy będą dostępne jako książka dla każdego dziecka, czy też będzie trzeba je kserować? Kto zapłaci za ewentualne kserowanie kart pracy i innych dodatkowych materiałów? Na pewno pieniądze z dotacji celowej dla samorządów na wszystko nie wystarczą.

Dotacja celowa może być wykorzystana również na pokrycie kosztu drukowania i powielania materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych materiałów.

Rodzic nie może ponosić wydatków na podręcznik dla ucznia klasy I szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2014/15.

W jaki sposób wyobrażają sobie Państwo ponowne wykorzystanie zakupionych z dotacji celowej materiałów ćwiczeniowych, które zawierają elementy np. do wycięcia i naklejenia, pokolorowania przez kolejne roczniki (następne klasy pierwsze)?

Dotacja na materiały ćwiczeniowe będzie udzielana corocznie. Nie będzie więc potrzeby wykorzystywania tych samych materiałów ćwiczeniowych przez kolejne roczniki uczniów.

Z jakich środków nauczycie otrzymają papier i toner do drukarek i kopiarek w celu przygotowania kart pracy dla każdego ucznia?

Koszty powielania materiałów ćwiczeniowych (toner i papier) mogą być pokryte z dotacji celowej przeznaczonej na materiały ćwiczeniowe

Czy szkoła może zakupić z dotacji dla klasy I materiały ćwiczeniowe w formie papierowej? Szkoła dysponuje jednym kserem, które nie wytrzyma intensywnej eksploatacji (kserowanie kart pracy dla uczniów). Czy szkoła może zakupić z dotacji dla klasy I materiały ćwiczeniowe w formie papierowej? Szkoła dysponuje jednym kserem, które nie wytrzyma intensywnej eksploatacji (kserowanie kart pracy dla uczniów).

Czy rodzice po uzgodnieniu z nauczycielem mogą na własny koszt zakupić materiały ćwiczeniowe do klasy I.

Maksymalna wysokość dotacji celowej na ucznia na zakup materiałów ćwiczeniowych dla klasy I szkoły podstawowej wynosi 50 zł, z czego z czego 1% stanowią koszty obsługi zadania przez jst. W związku  z powyższym maksymalny koszt materiałów ćwiczeniowych może wynosić 49,50 zł.

Dotacja celowa może być wykorzystana na zakup materiałów ćwiczeniowych
w formie papierowej (zeszyt ćwiczeń), a także na pokrycie kosztu drukowania i powielania materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych materiałów.

Zakupów materiałów ćwiczeniowych  ze środków dotacji celowej dokonuje szkoła. Dyrektor szkoły podstawowej za zgodą organu prowadzącego, może ustalić podręcznik, którego koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej, wtedy różnicę między kosztem zakupu dla ucznia podręcznika,
a wysokością kwot dotacji celowej, pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową.

Rodzic nie może ponosić wydatków na  materiały ćwiczeniowe dla ucznia klasy I szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2014/15.

Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie problemu z zakupem podręcznika do języka obcego – czy 25 zł na ten cel mieści się w kwocie 50 zł, czy też jest to 25 zł plus 50 złotych, czyli dotacja wynosi łącznie 75 złotych?

Na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy I, szkoła będzie mogła przeznaczyć 49,50 zł na ucznia, natomiast na zakup podręcznika lub materiału edukacyjnego do nauki języka obcego nowożytnego, szkoła będzie mogła przeznaczyć 24,75 zł na ucznia. Razem 74,25 zł na ucznia. 1% wykorzystanej dotacji celowej, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje na  pokrycie kosztów obsługi zadania.

Proszę o informację, czy podręcznik do języka obcego dla kl. I musi spełniać wymóg wieloletności już od najbliższego roku szkolnego. Mam informację z wydawnictwa, że podręczniki będą dostosowane do tego wymogu dopiero od 1 września 2015. Czy w roku szkolnym 2015/16 szkoła dostanie ponownie dotację 25 zł na zakup podręcznika do języka obcego do klasy pierwszej.

Ze względu na czas potrzebny na dostosowanie podręczników do wymogu wieloletniego użytku w roku szkolnym 2014/2015 w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego do danego języka obcego nowożytnego w klasie I szkoły podstawowej nie będzie obowiązywał wymóg dotyczący obowiązywania tego podręcznika lub materiału w zestawie przez co najmniej trzy lata szkolne.

W roku szkolnym 2015/2016 zostanie ponownie udzielona dotacja na zakup podręcznika do języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego do  języka obcego nowożytnego w klasie I szkoły podstawowej.

Czy kwota 50 zł ma być przeznaczona na materiały ćwiczeniowe wyłącznie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, czy również na zakup ćwiczeń do języka obcego.

Dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych może być przeznaczona na różnego rodzaju materiały ćwiczeniowe przeznaczone do wszystkich obowiązkowych obszarów edukacji wczesnoszkolnej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w tym również do tych obszarów edukacji wczesnoszkolnej, których nie obejmuje podręcznik przygotowany przez MEN (zajęcia komputerowe, techniczne, artystyczne, itd.). Tym samym również na zakup materiałów ćwiczeniowych do języka obcego nowożytnego.

Na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy I, szkoła będzie mogła przeznaczyć 49,50 zł na ucznia, 1% wykorzystanej dotacji celowej, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Czy dotacja celowa w wysokości 50 zł jest do wykorzystania w danym roku dla pierwszej klasy, a następne 50 zł dotacji ten rocznik otrzyma w klasie drugiej i kolejno trzeciej? Jeśli nie to jak wygląda dotacja na materiały ćwiczeniowe dla danego rocznika?

Dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych w wysokości 50 zł na ucznia (do wykorzystania na zakupy w wysokości 49,50 zł na ucznia – 1% pobiera samorząd terytorialny na koszty obsługi zadania) zostanie przekazana:

w roku 2014 dla uczniów klasy I;
w roku 2015 dla uczniów klasy I i II;
w roku 2016 i kolejnych, dla uczniów klas I-III.

Oczywiście istnieją też rozwiązania finansowe dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów.

Kiedy i gdzie będzie dostępny wniosek o przyznanie dotacji celowej?

Projekt wniosku o przyznanie dotacji celowej, wraz ze stosownym projektem składanych informacji, można znaleźć pod poniższym linkiem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/501/projekt/222648#222648

Rozporządzenie regulujące kwestie związane z dotacją celową jest obecnie w fazie konsultacji publicznych. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustawy – prawdopodobnie w drugiej połowie czerwca.

Elektroniczna forma wniosku będzie dostępna na stronie internetowej MEN.

Czy dotacja w wysokości 50 pln. na ucznia, to kwota na każdy rok jego edukacji (150 pln łącznie w klasach I-III), czy kwota jednorazowa na trzy lata?

Dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych w wysokości 50 zł na ucznia (do wykorzystania na zakupy w  wysokości 49,50 zł na ucznia – 1% pobiera samorząd terytorialny na koszty obsługi zadania)  zostanie przekazana:

 • w roku 2014 dla uczniów klasy I;
 • w roku 2015 dla uczniów klasy I i II;
 • w roku 2016  i kolejnych, dla uczniów klas I-III.

Innymi słowy, będzie ona udzielana corocznie.

Oczywiście istnieją też rozwiązania finansowe dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów.

Czy w ramach art. 42 ( dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone bezpłatnie przez nauczycieli) jeśli nauczyciel prowadzi dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w klasie 1 ( 2 razy w tygodniu), to czy za materiały i podręcznik płacą rodzice, czy szkoła w ramach „darmowego” podręcznika?

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Czy dotacja (50 zł) przewidziana na zakup materiałów ćwiczeniowych może być przeznaczona na wydrukowanie kart pracy proponowanych w „Poradniku dla nauczyciela” lub przygotowanych samodzielnie przy użyciu generatora kart może być wydrukowana w firmie zewnętrznej ksero/drukarnia.

Dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych przez firmę zewnętrzną.

Czy w obecnym porządku organizacyjnym będzie funkcjonować wyprawka szkolna dla kl. II i III oraz VI? A materiały edukacyjne dla przedszkolaków? Czy – jeśli nauczyciel się zdecyduje – finansują rodzice?

Program wyprawka szkolna w roku 2014 również będzie funkcjonował. Szczegóły można znaleźć pod linkiem:

http://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna/1119-wyprawka-szkolna-w-2014-r

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dotyczyć będzie docelowo uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Czy prawidłowością jest zatwierdzenie przez radę pedagogiczną w danej szkole podręcznika rządowego na przyszłe 3 lata począwszy od roku szkolnego 2014/2015? Czy do podręcznika rządowego nauczyciel ma dowolność wyboru zestawu ćwiczeń wybranego wydawnictwa(w ramach dotacji 50 zł),to znaczy np. ja wybieram z wyd. Didasko a koleżanka z innego. Czy też wszyscy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w danej szkole muszą wybrać zestawy ćwiczeń do podręcznika rządowego z jednego wydawnictwa i to od razu na 3 lata?

Zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm i przekazaną do Senatu, zestaw podręczników zatwierdza dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców (w projekcie rządowym czynność ta była przypisana radzie pedagogicznej).
W zakresie podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, powinien on obowiązywać przez przynajmniej 3 lata szkolne począwszy od roku szkolnego 2014/2015.

Dyrektor szkoły ustala materiały ćwiczeniowe, na podstawie propozycji zespołu nauczycieli, obowiązujące w poszczególnych oddziałach klasowych w danym roku szkolnym. Oznacza to, że w szczególności mogą one być różne w każdym oddziale klasowym oraz nie muszą obowiązywać przez 3 lata szkolne. Wymóg obowiązywania jednolitego zestawu we wszystkich oddziałach danej klasy w szkole przez co najmniej 3 lata szkolne dotyczy podręczników lub materiałów edukacyjnych, ale nie materiałów ćwiczeniowych.

Czy w kwocie 50 zł znajdują się materiały zarówno dla edukacji wczesnoszkolnej jak i nauczycieli języka np. angielskiego? W przypadku odejścia od elementarza przygotowanego przez MEN, w jakiej kwocie można szukać innego podręcznika dla klas 1.

Dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych może być przeznaczona na różnego rodzaju materiały ćwiczeniowe przeznaczone do wszystkich obowiązkowych obszarów edukacji wczesnoszkolnej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w tym również na zakup materiałów ćwiczeniowych do języka obcego nowożytnego.

Na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy I, szkoła będzie mogła przeznaczyć 49,50 zł na ucznia, 1% wykorzystanej dotacji celowej, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Wybór innego podręcznika niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wymaga zgody organu prowadzącego szkołę. W takim wypadku organ prowadzący szkołę musi pokryć koszty zakupu podręcznika. Ustawa nie określa limitu wydatków w tym zakresie.

Czym różnią się materiały edukacyjne od materiałów ćwiczeniowych jeśli chodzi o ich finansowanie? Czy materiały edukacyjne uczeń zwraca szkole, a ćwiczeniowych nie musi? Kwota 49,50 to kwota na rok, czy na 3 lata dla danej klasy. Czy w klasie II i III to samo dziecko również otrzyma dotacje w wysokości 49,50?

Materiały edukacyjne będą finansowane co do zasady raz na 3 lata szkolne. Wyjątek stanowi między innymi rok, w którym zwiększa się liczba uczniów w klasie w stosunku do poprzedniego, wtedy otrzymuje się dotację na zwiększoną liczbę uczniów. Ponadto dotacja na materiały edukacyjne (oraz podręczniki) do zajęć z języka obcego nowożytnego dla uczniów klasy I szkoły podstawowej, udzielona na rok 2014, będzie ponowiona w roku 2015.

Dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych w wysokości 50 zł na ucznia (do wykorzystania na zakupy w  wysokości 49,50 zł na ucznia – 1% pobiera samorząd terytorialny na koszty obsługi zadania)  zostanie przekazana:

 • w roku 2014 dla uczniów klasy I;
 • w roku 2015 dla uczniów klasy I i II;
 • w roku 2016  i kolejnych, dla uczniów klas I-III.

Innymi słowy, będzie ona udzielana corocznie.

Materiały edukacyjne są wypożyczane uczniowi, natomiast materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniowi bez konieczności ich zwrotu.

Czy wybór innego podręcznika dla klasy I zablokuje dotację na materiały ćwiczeniowe oraz zakup podręcznika do j. angielskiego?

Udzielenie dotacji na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręcznika czy materiałów edukacyjnych do j. obcego nowożytnego nie jest uzależnione od tego jaki podręcznik wybierze szkoła.

Proszę o wyjaśnienie kwestii podręcznika do nauki języka angielskiego w klasie I. Czy również będzie własnością szkoły- dotacja 25 zł na ucznia? Czy może być droższy niż 25 zł? Czy rodzice sami kupują wskazany przez szkołę podręcznik? Czy może zawierać elementy ćwiczeniowe, jeżeli będzie własnością ucznia?

Podręcznik do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla klasy I  będzie własnością szkoły. Szkoła podstawowa nieodpłatnie:

 1. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub
 2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
 3. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

Maksymalna wysokość dotacji celowej na ucznia na zakup podręcznika do nauki języka obcego nowożytnego dla klasy I szkoły podstawowej wynosi 25 zł, z czego 1% stanowią koszty obsługi zadania przez jst. W związku z powyższym maksymalny koszt podręcznika może wynosić 24,75 zł. Dyrektor szkoły podstawowej za zgodą organu prowadzącego, może ustalić podręcznik, którego koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej, wtedy różnicę między kosztem zakupu dla ucznia podręcznika, a wysokością kwot dotacji celowej, pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową. Zakupów podręczników i materiałów edukacyjnych ze środków dotacji celowej dokonuje szkoła, a podręcznik jest wypożyczany uczniowi.

Czy przewidziana jest wersja podręcznika „Nasz elementarz” dla uczniów niesłyszących i słobosłyszących?

Tak, przygotowywane są adaptacje podręcznika, dostosowane odpowiednio do potrzeb uczniów niepełnosprawnych – niewidomych, słabowidzących oraz napotykających na trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących (dla tych uczniów również
w polskim języku migowym), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, autyzmem i afazją. Zaadaptowane podręczniki zostaną wydrukowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów.

Adaptacje podręcznika do klasy I szkoły podstawowej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych:

 1. niewidomych – w systemie Braille’a
 2. słabowidzących – w druku powiększonym
 3. mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją (też wersja dla nauczyciela) w formie:
 4. wydruku
 5. PDF
 6. webowej – na stronie internetowej
 7. multimedialnej wersji dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, zawierającej nagrania w polskim języku migowym (PJM) – w formie płyty DVD i dostępnej na stronie internetowej.

Planowane jest wykonanie także książki pomocniczej wprowadzającej podstawowe elementy wiedzy o języku polskim dla potrzeb uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w formie wydruku i PDF. Każdy uczeń otrzyma adaptację/książkę pomocniczą nieodpłatnie.

Czy darmowy podręcznik do 1 klasy to będzie jeden elementarz, który zastąpi dotychczasowych kilka książek kupowanych w zestawie (za który płaciłam 250 zł)? i czy Dyrektor szkoły może wymagać zapłacenia za książki. A jak sprawa wygląda z książką do języka obcego i religią?

Podręcznik do klasy I szkoły podstawowej Nasz elementarz będzie składać się z czterech części. Podręczniki te zapewni szkołom Ministerstwo Edukacji Narodowej, a szkoła wypożyczy je uczniom. Szkoły otrzymają ponadto dotację celową na:

 1. zakup podręcznika lub materiału edukacyjnego do nauki jednego języka obcego nowożytnego (obowiązkowego) – w kwocie 25 zł na ucznia,
 2. zakup materiałów ćwiczeniowych do edukacji wczesnoszkolnej – w kwocie 50 zł na ucznia.

Wybrane przez nauczycieli podręczniki do nauki języka obcego lub materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej zakupi szkoła i będzie je wypożyczać lub przekazywać uczniom (w przypadku materiałów ćwiczeniowych).

Podręczniki do religii, która nie jest przedmiotem obowiązkowym, nie będą mogły być zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej i wypożyczane uczniom. W tym przypadku koszty zakupu podręczników będą w dalszym ciągu ponosić rodzice.

Dyrektor szkoły nie będzie mógł wymagać od rodziców opłat/dopłat za podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Uczniowie będą mieli prawo do bezpłatnego dostępu do tych materiałów.

Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może napisać program własny do klas I-III, choć zespół nauczycieli z którymi pracuje wybrali program i podręcznik ministerialny „Nasz Elementarz” ?

Tak, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej nie musi korzystać z przykładowego programu nauczania, który zostanie przygotowany przez MEN jako element obudowy metodycznej podręcznika Nasz elementarz. Nie ma również znaczenia, iż pozostali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w szkole zdecydowali się na korzystanie z programu, który zostanie udostępniony przez MEN.

W przypadku programów nauczania nie obowiązuje zasada jednego programu, który obowiązywałby we wszystkich oddziałach danej klasy. Realizowane przez nauczycieli poszczególnych oddziałów klasy I programy nauczania mogą być zróżnicowane.

Co z podręcznikami dla dodatkowego języka w klasie 1 sp, który został wprowadzony i jest finansowany przez organ prowadzący. Czy tu dopuszczamy zakup podręcznika przez rodziców?

Tak.Prawo do bezpłatnego dostępu nie obejmuje podręczników do dodatkowych zajęć (np. drugi język obcy w szkole podstawowej). Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą mieli prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Proszę o szczegółową definicję pojęcia: materiały edukacyjne?

W ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw materiał edukacyjny zdefiniowany został jako materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty definicji: „podręcznik”, „materiał edukacyjny” i „materiał ćwiczeniowy” ma związek z finansowaniem ich zakupu ze środków dotacji celowej przekazywanych organom prowadzącym szkoły.

Część nauczycieli już dzisiaj nie korzysta z podręczników przygotowanych przez wydawnictwa, stosując różnorodne dostępne materiały edukacyjne bądź tworząc własne. Ponadto coraz chętniej szkoły korzystają z dostępu do platform edukacyjnych zawierających interaktywne i multimedialne zasoby edukacyjne, służące nauczaniu i uczeniu się.

Oprócz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego projekt ustawy przewiduje zatem możliwość wyboru przez nauczycieli oraz zakupu na potrzeby uczniów ze środków dotacji celowej przeznaczonych na ten cel różnego rodzaju materiałów zawierających treści edukacyjne, zastępujących lub uzupełniających podręczniki. Katalog tych materiałów może być szeroki, począwszy od zasobów edukacyjnych udostępnianych w sieci na platformach edukacyjnych, poprzez książki zawierające treści edukacyjne, które mogą zastąpić lub uzupełniać realizację programu nauczania. Biorąc pod uwagę zasady udzielania i wydatkowania dotacji celowej należy jednak mieć na uwadze, że materiały te – analogicznie jak podręczniki – muszą służyć uczniom danej klasy (być wypożyczane, w przypadku zasobów dostępnych w sieci – udostępniane) przez co najmniej 3 kolejne lata szkole.

Zaproponowana w projekcie ustawy definicja materiału ćwiczeniowego, w odróżnieniu od materiału edukacyjnego, uwzględnia przede wszystkim jednorazowość materiału ćwiczeniowego, rozumianą jako brak możliwości korzystania z takiego materiału – zeszytu ćwiczeń przez kolejny rocznik uczniów.

Ile będzie wynosić koszt materiałów ćwiczeniowych do wszystkich edukacji, jeżeli chcielibyśmy zamówić w ramach dotacji celowej w formie papierowej. Chciałabym wiedzieć ile możemy przeznaczyć na materiały ćwiczeniowe z języka obcego nowożytnego, aby nie pr

Szkoła będzie dysponowała na materiały ćwiczeniowe kwotą 49,50 zł na ucznia klasy I. Podział tej kwoty między ćwiczenia do j. obcego, a pozostałe ćwiczenia będzie zależał wyłącznie od decyzji szkoły (nauczycieli i dyrektora).

Czy ministerstwo planuje dotacje na zakup materiałów edukacyjnych do zajęć komputerowych dla klas I – III, gdyż w Elementarz nie zawiera treści odnoszących się do tych, obowiązkowych zajęć?

Zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej zajęcia komputerowe
w klasach I-III szkoły podstawowej powinny mieć głównie charakter praktyczny.

Materiały ćwiczeniowe do zajęć komputerowych w klasach I-III szkoły będą mogły zakupić ze środków dotacji celowej przewidzianej na zakup materiałów ćwiczeniowych do kształcenia zintegrowanego. Polecamy również materiały dostępne na stronie www.scholaris.pl

Czy szkoły prywatne korzystające z subwencji oświatowej muszą wprowadzać u siebie bezpłatny podręcznik? Jakie będą konsekwencje, jeśli się na to zdecydują? Jakie będą konsekwencje, jeśli się na to nie zdecydują? Czy nawet, jeśli nie wprowadzą podręcznika obowiązkowego, to i tak jego koszt zostanie im odliczony od subwencji oświatowej? Na jaką kwotę będzie to odliczenie? Czy to prawda, że szkoły prywatne nie mogą pobierać o rodziców pieniędzy za podręcznik (jeśli nie zdecydują się na bezpłatny) i jak ministerstwo zamierza to egzekwować?

Zgodnie z art. 85b ust. 1 projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia wyposażenie tych szkół w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III. Szkoły te zapewniają uczniom bezpłatny dostęp do podręczników zapewnionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Ponadto zgodnie z art. 85b ust. 2, 5 i 6 ww. projektu ustawy, na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja lub niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymują, na wniosek, dotację celową odpowiednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju lub z budżetu państwa. Szkoły niepubliczne, które otrzymały dotację celową, zapewniają uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zakupionych z tej dotacji.

Oznacza to, że szkoły niepubliczne nie muszą zapewniać bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (tj. podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe będą wtedy zakupywane przez rodziców na dotychczasowych zasadach). W związku z tym, jeśli się na to nie zdecydują ww. projekt ustawy nie przewiduje w takiej sytuacji żadnych konsekwencji.

Szkoły niepubliczne, zgodnie z przywoływanymi przepisami, mają natomiast taką możliwość (na wniosek) i jeżeli się na to zdecydują to muszą zapewnić uczniom bezpłatny dostęp (tj. nie będą mogły pobierać opłat od rodziców) do podręczników zapewnionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zakupionych z otrzymanej dotacji.

Dotacja na podręcznik wynosi 25 zł a co w wypadku gdy na rynku nie ma podręcznika w tej cenie. Z doświadczenia wiem że są to wydania składające się z podręcznika i części ćwiczeniowej razem w jednym wydaniu. Jak należy finansować różnicę wynikająca z ceny rynkowej a dotacji?

Maksymalna wysokość dotacji celowej na ucznia na zakup podręcznika do zajęć
z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla klasy I szkoły podstawowej wynosi 25 zł, z czego 1% stanowią koszty obsługi zadania przez jst. W związku z powyższym maksymalny koszt podręcznika może wynosić 24,75 zł. Dyrektor szkoły podstawowej za zgodą organu prowadzącego, może ustalić podręcznik, którego koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej, wtedy różnicę między kosztem zakupu dla ucznia podręcznika, a wysokością kwot dotacji celowej, pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową.

MEN ma liczne sygnały świadczące o tym, że podręczniki do nauki języka obcego nowożytnego będą dostępne w cenie nie przekraczającej limitu wskazanego w projekcie ustawy.

Czy książki do j. angielskiego dla kl. I zamawia dyrektor szkoły w mającej się pojawić aplikacji zamówienia, czy kupują go rodzice uczniów? Czy książki do nauki tego języka muszą się zmieścić w cenie 25 zł?

Na sfinansowanie kosztu zakupu podręcznika do nauki języka obcego nowożytnego jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dyrektor nie składa zamówienia w aplikacji (aplikacja służy do zamawiania podręcznika do klas I-III
z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).

Aby otrzymać dotację celową na zakup podręcznika do nauki języka obcego nowożytnego, dyrektorzy szkół prowadzonych przez jst przekazują organowi prowadzącemu informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej (wypełniając odpowiedni formularz). Natomiast dyrektorzy szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst oraz osoby fizyczne otrzymują dotację celową
z budżetu jst na wniosek, do którego załączają informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej.

Maksymalna wysokość dotacji celowej na ucznia na zakup podręcznika do nauki języka obcego nowożytnego dla klasy I szkoły podstawowej wynosi 25 zł, z czego 1% stanowią koszty obsługi zadania przez jst. W związku z powyższym maksymalny koszt podręcznika może wynosić 24,75 zł. Dyrektor szkoły podstawowej za zgodą organu prowadzącego, może ustalić podręcznik, którego koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej, wtedy różnicę między kosztem zakupu dla ucznia podręcznika, a wysokością kwot dotacji celowej, pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową.

Czy dobrze zrozumiałam, że szkoły dostaną (dla uczniów klas I) podręczniki za darmo, a na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dotację 50 zł na ucznia i będą musiały te materiały zakupić we własnym zakresie?

Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podręczniki te będą dostarczane do szkół.

Na sfinansowanie kosztu zakupu podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz materiałów ćwiczeniowych dla klasy I szkoły podstawowej jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Maksymalna wysokość dotacji celowej na ucznia na zakup podręcznika do nauki języka obcego nowożytnego oraz materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla klasy I szkoły podstawowej wynosi 25 zł, z czego 1% stanowią koszty obsługi zadania przez jst. W związku z powyższym maksymalny koszt podręcznika
i materiałów edukacyjnych może wynosić 24,75 zł. Natomiast maksymalna wysokość dotacji celowej na ucznia na zakup materiałów ćwiczeniowych dla klasy I szkoły podstawowej wynosi 50 zł, z czego
z czego 1% stanowią koszty obsługi zadania przez jst. W związku z powyższym maksymalny koszt materiałów ćwiczeniowych może wynosić 49,50 zł.

Zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych ze środków dotacji celowej dokonuje szkoła.

Kto kupuje podręcznik do języka angielskiego?

Na sfinansowanie kosztu zakupu podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla klasy I szkoły podstawowej jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Maksymalna wysokość dotacji celowej na ucznia na zakup podręcznika do nauki języka obcego nowożytnego oraz materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla klasy I szkoły podstawowej wynosi 25 zł, z czego 1% stanowią koszty obsługi zadania przez jst. W związku z powyższym maksymalny koszt podręcznika i materiałów edukacyjnych może wynosić 24,75 zł.

Zakupów podręczników i materiałów edukacyjnych ze środków dotacji celowej dokonuje szkoła.

Jak rozwiązany zostanie problem zużytych podręczników- wszak wiadomo, iż mimo apeli – niektóre dzieci -niszczą bardziej niż inne -i jak w tej sytuacji –taki sfatygowany podręcznik – wręczyć w następnym roku pierwszakowi?

Projekt ustawy przewiduje, że dyrektor szkoły będzie mógł żądać od rodziców zwrotu koszu zakupu podręcznika w przypadku jego zniszczenia. Ponadto, kuratorzy oświaty będą dysponować rezerwą podręcznikową, która będzie mogła być wykorzystana w razie potrzeby. Podręcznik, który zostanie uznany przez szkołę jako nie nadający się do wypożyczenia kolejnemu uczniowi, będzie wymieniany na nowy.

Dostępna będzie również elektroniczna wersja podręcznika

Czy przewidywane są bezpłatne egzemplarze podręcznika dla nauczycieli przekazywane np. do biblioteki szkolnej (jeśli tak to ile egzemplarzy ? np. tyle- ilu nauczycieli?

Szkoły otrzymają na każdy oddział dwa dodatkowe egzemplarze poszczególnych części podręcznika Nasz Elementarz. Co do zasady podręczniki przeznaczone są dla uczniów, nie ma jednak przeszkód, żeby nauczyciel mógł korzystać z tych podręczników jeżeli w bibliotece będą wolne egzemplarze.

Jestem nauczycielem zajęć komputerowych. Czy jest jakiś podręcznik, który proponuje Ministerstwo do klasy I? Czy można wybrać samemu nowy lub kontynuować wybór sprawdzonego już podręcznika z płytą

Przygotowywany przez MEN podręcznik do klasy I szkoły podstawowej nie obejmuje treści nauczania z zakresu zajęć komputerowych. Zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej zajęcia komputerowe w klasach I-III szkoły podstawowej powinny mieć głównie charakter praktyczny.

Materiały ćwiczeniowe do zajęć komputerowych w klasach I-III szkoły będą zakupić ze środków dotacji celowej przewidzianej na zakup materiałów ćwiczeniowych do kształcenia zintegrowanego. Polecamy również materiały dostępne na stronie www.scholaris.pl

Czy wydawca podręcznika opracował 3 letni program nauczania? Do kiedy nauczyciele musza dokonać wyboru programu nauczania?

Do podręcznika Nasz Elementarz przygotowywana jest również obudowa metodyczna, w tym przykładowy program nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, który planujemy udostępnić na stronie internetowej http://www.naszelementarz.men.gov.pl/ do końca czerwca br.

Nie oznacza to jednak, że będzie to obowiązkowy program nauczania, według którego powinny planować swoją pracę wszyscy nauczyciele klasy I w najbliższym roku szkolnym. Nauczyciele mogą przedstawić dyrektorowi szkoły własny (tzw. autorski program nauczania).

W związku z sukcesywnym udostępnieniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poszczególnych części podręcznika dla klas I-III szkoły podstawowej, w okresie trzech najbliższych lat szkolnych, projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przewiduje możliwość opracowywania programu nauczania w częściach, po zapoznaniu się z poszczególnymi częściami podręcznika.

Przepisy prawa nie określają terminu, w którym nauczyciel musi dokonać wyboru programu nauczania. Biorąc pod uwagę organizację pracy szkoły, nauczyciel powinien przedstawić dyrektorowi program nauczania najpóźniej z rozpoczęciem roku szkolnego.

Czy przez materiały edukacyjne (czyli takie, które muszą być do użytku na 3 lata), na które będzie dotacja celowa można rozumieć np. inny, niż rządowy podręcznik –zawierający oczywiście wszystkie cztery edukacje?

W przypadku klas I-III szkoły podstawowej, dla których podręcznik zapewni MEN, projekt ustawy nie przewiduje dotacji celowej na zakup podręcznika ani materiałów edukacyjnych. Dotacja w wysokości do 50 zł na ucznia przewidziana jest wyłącznie na zakup materiałów ćwiczeniowych do kształcenia zintegrowanego – z tych środków szkoły nie będą mogły pokryć kosztów zakupu innego podręcznika. Dotacja w wysokości 25 zł na ucznia przewidziana jest także na zakup podręcznika do języka obcego lub materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego nowożytnego.

Proszę o informację czy zespół nauczycieli I etapu edukacyjnego w danej szkole może podjąć decyzję o korzystaniu z innego niż rządowy program nauczania a tym samym czy mogą korzystać z innego podręcznika niż rządowy? Oczywiście mówimy o sytuacji, gdy dane wydawnictwo dostosuje podręcznik do wymogów ustawy. Jeśli nie, czy to oznacza, że wszystkie pierwszaki w Polsce i ich rodzice stracą prawo wyboru materiałów, przy pomocy których będą zdobywać wiedzę?

Projekt ustawy przewiduje możliwość wyboru podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej innego niż zapewniony przez MEN wyłącznie pod warunkiem sfinansowania kosztów zakupu tego podręcznika przez organ prowadzący szkołę. Jeżeli chodzi o wybór materiałów ćwiczeniowych (na ten cel przewidziana jest dotacja w kwocie do 50 zł na ucznia) – mogą one być zróżnicowane w poszczególnych oddziałach.

Czy z wypożyczonego z biblioteki bezpłatnego podręcznika pierwszoklasista korzysta wyłącznie w szkole, czy może też zabrać go do domu?

W zależności od potrzeb uczeń powinien mieć zapewnioną możliwość korzystania z podręcznika zarówno w szkole jak i w domu.

Kiedy i w jakiej formie przekażecie nam Państwo spis treści do kolejnych części Naszego Elementarza ? Czy kolejne części podręcznika również będą do wglądu przed drukiem?

Podobnie jak część pierwsza Naszego Elementarza, również części 2-4 będą publikowane przed drukiem na stronie www.naszelementarz.men.gov.pl

Przewidujemy sukcesywne udostępnianie kolejnych części podręcznika w najbliższych miesiącach, tak aby całość podręcznika do kl. I była dostępna w wersji elektronicznej jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Każda z kolejnych części podręcznika będzie zawierała spis treści.

Na ww. stronie internetowej, w zakładce „dla nauczycieli” wkrótce ukaże się również rozkład materiału dla całości podręcznika do kl. I. Na jego podstawie nauczyciele będą mogli tworzyć swoje plany pracy.

Kiedy mogę spodziewać się rozkładu materiału i scenariuszy zajęć na cały rok do Elementarza?

Poradnik dla nauczycieli do pracy z Naszym Elementarzem będzie się składał z:

 1. propozycji programu nauczania
 2. tygodniowych planów pracy
 3. przykładowych scenariuszy zajęć dziennych
 4. przykładowych kart pracy

Poradnik będzie publikowany w internecie sukcesywnie – od czerwca do sierpnia – w częściach odpowiadających kolejnym częściom elementarza:

 1. cz. 1 poradnika dotyczy pracy w miesiącach: IX, X, XI
 2. cz. 2 poradnika – XII, I, II
 3. cz. 3 poradnika – III, IV
 4. cz. 4 poradnika – V, VI.

Pełny tekst poradnika zostanie udostępniony nie później niż 1 września 2014 r. i będzie stale uzupełniany o nowe karty pracy dostępne do pobrania, powielania i nieograniczonego wykorzystania do pracy z dziećmi.

Proszę o informację, jaki program nauczania wpisujemy do zestawu szkolnego programów nauczania dla kl.1, jeżeli chodzi o nasz Elementarz?

Do podręcznika Nasz Elementarz przygotowywana jest również obudowa metodyczna, w tym przykładowy program nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, który planujemy udostępnić na stronie internetowej http://www.naszelementarz.men.gov.pl/ do końca czerwca br. Nie oznacza to jednak, że będzie to obowiązkowy program nauczania, według którego powinny planować swoją pracę wszyscy nauczyciele klasy I w najbliższym roku szkolnym.

Nauczyciele mogą przedstawić dyrektorowi szkoły własny (tzw. autorski program nauczania). W związku z sukcesywnym udostępnieniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poszczególnych części podręcznika dla klas I-III szkoły podstawowej, w okresie trzech najbliższych lat szkolnych, projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przewiduje możliwość opracowywania programu nauczania w częściach, po zapoznaniu się z poszczególnymi częściami podręcznika.

Czy „Nasz elementarz będzie jedynym podręcznikiem z którego będą korzystać uczniowie klasy I, czy nauczyciel klasy I będzie mógł skorzystać z podręczników innych wydawnictw jak dotychczas?( Czy będzie możliwość wyboru?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zakłada, że wyposażenie uczniów szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej zapewnia Minister Edukacji Narodowej. Podręcznik ten zostanie dostarczony do wszystkich publicznych szkol podstawowych. Wybór innego podręcznika jest możliwy za zgodą organu prowadzącego szkołę, który w musi pokryć koszty jego zakupu. Podstawowym założeniem zmiany jest bezpłatny dostęp do podręczników przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Do tej pory moi uczniowie korzystali z dodatkowych pomocy dostępnych w księgarniach np. dzienniczek ucznia lub zadania do ortografii. Jest sporo ciekawych publikacji ale nie bardzo rozumiem zapisy w ustawie i stoję przed dylematem czy mogę prosić rodziców o ich zakup.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty o niektórych innych ustaw przewiduje, iż uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Materiały edukacyjne w projekcie ustawy rozumiane są szeroko jako materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Oznacza to, że nauczyciele mogą zdecydować się na wybór innych niż podręcznik materiałów zawierających treści edukacyjne. W tej kategorii nie mieści się jednak z pewnością dzienniczek ucznia, który nie jest materiałem edukacyjnym w rozumieniu ustawy. Tego typu materiały nie będą mogły być finansowane ze środków dotacji celowej, a ich ewentualny zakup, tak jak obecnie, jest po stronie rodziców.

Jeżeli chodzi o wspomniane zadania do ortografii, szkoła może je zakupić jako materiał ćwiczeniowy (ze środków dotacji celowej przeznaczonych na materiały ćwiczeniowe)

Jeśli rodzice klasy pierwszej dobrowolnie i jednogłośnie wyrażą zgodę na dokupienie materiałów ćwiczeniowych dla dzieci (na przykład zeszytów do kaligrafii, wycinanek itp), czy można takie materiały zakupić poza obowiązującą dotacją w wysokości 50 zł?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2315) nie przewiduje możliwości dopłaty do kosztów zakupu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych przez rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Dla uczniów tych szkół dostęp do podręczników i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego musi być bezpłatny. Możliwość dopłaty do kosztów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych przewidziana jest wyłącznie dla organów prowadzących te szkoły.

Kiedy zostanie zatwierdzony do użytku szkolnego darmowy podręcznik do klasy I „Nasz elementarz” M. Lorek? Czy można podać do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników dla klas II – VI w czerwcu, a dla klasy I w późniejszym terminie; czy należy to zrobić jednocześnie? Dotacja na materiały ćwiczeniowe wyniesie 50 zł. Jeśli „ćwiczenia” będą droższe, czy rodzic może do nich dopłacić, czy należy się zmieścić w tej kwocie. Ta kwestia dotyczy również dotacji na zakup podręcznika do języka obcego.

„Nasz Elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1” autorek Marii Lorek i Lidii Wollman został zaakceptowany i dopuszczony z mocy prawa do użytku szkolnego (art. 22c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572, z późn. zm.) w dniu 16 maja 2014 r.

W przypadku klas II-VI szkoły podstawowej nie ma przeszkód, aby podać do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników już w czerwcu – termin ustala dyrektor szkoły. Jeżeli chodzi o klasę I szkoły podstawowej, podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej zapewni Minister Edukacji Narodowej (pierwsza część podręcznika trafi do szkół do końca przed 1 września tego roku, pozostałe będą przekazywane sukcesywnie. Informację o zestawie podręczników obowiązujących w szkole w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2014/2015 można zatem podać w różnych terminach.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2315) nie przewiduje możliwości dopłaty do kosztów zakupu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych przez rodziców uczniów szkol podstawowych i gimnazjum. Dla uczniów tych szkół dostęp do podręczników i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego musi być bezpłatny. Możliwość dopłaty do kosztów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych przewidziana jest wyłącznie dla organów prowadzących te szkoły.

Mam pytanie w związku z tworzeniem przez dyrektorów szkół szkolnego zestawu programów, czy autorki podręcznika stworzą również program a jeżeli tak to kiedy będzie dostępny jaki ma( będzie miał) tytuł i kto jest jego autorem.

Do podręcznika Nasz Elementarz przygotowywana jest również obudowa metodyczna, w tym przykładowy program nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, który planujemy udostępnić na stronie internetowej http://www.naszelementarz.men.gov.pl/ do końca czerwca br. Autorzy programu przygotowują go we współpracy z autorami podręcznika.

Proszę mi napisać, jak rozwiązać problem ćwiczeń dotacyjnych.

Wybraliśmy ćwiczenia do 7 przedmiotów, niestety z ofert cenowych wydawnictw, okazuje się że nie ma możliwości kupna do każdego przedmiotu. Czy można z kwoty na podręczniki przeznaczyć pieniądze na zakup ćwiczeń?

Ustawa o systemie oświaty przewiduje dwie rozłączne kwoty dotacji dla ucznia: na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych (25 zł). Nie jest możliwa zmiana przeznaczenia tych kwot, tzn. dotacji na zakup podręczników nie można przeznaczyć na zakup jednorocznych materiałów ćwiczeniowych, tak samo jak nie można zwiększyć puli środków na podręczniki rezygnując z zakupu zeszytów ćwiczeń

Idź do góry