8 września 2013

6-latki w wychowaniu przedszkolnym

Dziecko 6 lat (ur. 2009 r.) obecnie uczęszczające do przedszkola od miesiąca września idzie do 1-szej klasy, szkoła twierdzi, że nie ma szansy powrotu z pierwszej klasy do przedszkola, tak jak to było w poprzednich latach. Czy jest jakieś „awaryjne” rozwiązanie?
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty – Dz. U. z 2014 r. poz. 642), dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku, gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka, dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, na wniosek rodziców odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego.Zgodnie z ww. ustawą o systemie oświaty, wniosek o odroczenie realizacji obowiązku szkolnego, rodzice dziecka mogą składać do dyrektora szkoły zarówno przed rozpoczęciem roku szkolnego, jak również po rozpoczęciu roku szkolnego – do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.Do wniosku rodzice również muszą dołączyć opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.


Czy „zerówka” tworzona w szkole jest oddziałem przedszkolnym czy szkolnym? Proszę o podanie rozporządzenia i artykułu, który reguluje tę kwestię.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Miejscem realizacji wychowania przedszkolnego może być przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego).

W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego zgodnie z § 5 ust. 6 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej (załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że oddział przedszkolny w szkole podstawowej nie wchodzi w skład struktury szkoły podstawowej.

Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i mieszcząc się w budynku szkoły podstawowej, równocześnie zachowuje odrębności programowe. Nauczanie, wychowanie i opieka w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach/klasach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola (załącznik nr 1 ww. rozporządzenia).

Realizacja wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, wymaga dostosowania bazy szkoły i warunków realizacji tego obowiązku do potrzeb małych dzieci. Czas pracy oddziału przedszkolnego tj. nauczanie, wychowanie i opieka, powinien być dostosowany zarówno do potrzeb dzieci w nim przebywających, jak i do potrzeb rodziców.

Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.), z dniem 1 września 2016 r. z mocy prawa oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych przekształcą się w przedszkola funkcjonujące w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych.


Jak będzie wyglądała sytuacja z miejscem w dotychczasowym przedszkolu w przypadku tych dzieci, których rodzice zdecydują się na odroczenie obowiązku szkolnego.

 W roku szkolnym 2015/2016 dziecko w wieku 6 lat, które nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego (posiada odroczenie), będzie kontynuować przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie miejsca
i warunków do kontynuowania przygotowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy, a nie konkretnego przedszkola.

Tak więc, dopiero po uzyskaniu odroczenia spełniania obowiązku szkolnego, rodzice dziecka 6-letniego, powinni zwrócić się do dyrektora szkoły/przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko o informację dotyczącą miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

Jeśli odroczenie nastąpi po okresie rekrutacji do szkół i przedszkoli, może się okazać, że w przedszkolu, do którego uczęszczało dziecko nie ma już miejsca. W takiej sytuacji gmina zobowiązana jest zapewnić miejsce dla dziecka w innej placówce.

Dziecko z odroczeniem będzie zatem kontynuować zajęcia w placówce, do której do tej pory uczęszczało lub też w innej – wskazanej przez gminę razem z dziećmi w wieku przedszkolnym, a więc 5-letnimi i młodszymi.

Idź do góry